fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sztuka kaligrafii od zawsze była mi obca.

W szkole regularnie obrywało mi się od nauczycieli za moje nieczytelne pismo. Gdy zaś, będąc jeszcze aplikantem, w trakcie praktyk sądowych protokołowałem rozprawy (a było to jeszcze przed erą informatyzacji sądownictwa), bywało, że musiałem protokoły przepisywać ponownie, żeby sędzia był w stanie cokolwiek z nich odczytać.

Jestem więc w stanie zrozumieć lekarzy, których wpisy w dokumentacji medycznej, delikatnie mówiąc, do najbardziej czytelnych nie należą. Tyle tylko, że nieczytelna dokumentacja medyczna może być poważnym problemem dla pacjenta, pozostałych członków personelu medycznego, czy wreszcie – dla samego lekarza.

Sprzeczność z prawem i zagrożenie dla pacjentów

Pal licho, że nieczytelne wpisy w dokumentacji są naruszeniem prawa…

Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

…oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej

Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej…

Gorzej, że stwarza to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Choćby z własnego doświadczenia wiem, że również autor takich bazgrołów może mieć problemy z odszyfrowaniem własnego pisma. Co dopiero inni członkowie personelu medycznego?

Doświadczone pielęgniarki, pielęgniarze, czy położne są oczywiście w stanie rozpoznać charakter pisma poszczególnych lekarzy i ustalić „co autor miał na myśli”. Umówmy się jednak – nie jest to regułą. Zresztą nie chodzi przecież o to, żeby inni członkowie personelu mieli zgadywać, co właściwie lekarz wpisał np. w karcie zleceń.

Nieczytelna dokumentacja medyczna to przede wszystkim zagrożenie dla pacjenta. Nietrudno przecież w takiej sytuacji o błędne odczytanie wyników, niewykonanie zleconych badań, czy podanie leku w niewłaściwej dawce.

Problemy w procesach sądowych

Na temat czytelności wpisów w dokumentacji rozmawiałem z lekarzami niejednokrotnie. Usłyszałem kiedyś:

„Jeśli mnie sąd zapyta, przeczytam, co będę chciał…”

To niestety tak nie działa. Na gruncie czysto procesowym prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej leży w interesie zarówno podmiotu leczniczego, jak i personelu medycznego. To właśnie dokumentacja  stanowi podstawowy środek dowodowy w sprawach o błędy medyczne. Gdy zaś weźmiesz pod uwagę, że postępowania sądowe ciągną się latami, może się okazać, że nie będziesz pamiętać dokładnego przebiegu leczenia. Luk w pamięci nie uzupełnisz, jeżeli nie prowadziłeś rzetelnie dokumentacji medycznej. Obrony w procesie z pewnością Ci to nie ułatwi.

Jeżeli zależy Ci na wygranej, daj sądowi szansę, żeby mógł ocenić proces leczenia. Niezależnie od tego, czy sprawa ma charakter cywilny, czy karny, biegły sądowy musi otrzymać materiał, który pozwoli mu na rzetelną weryfikację Twoich działań. Ostatnie, czego potrzebujesz to stwierdzenie w opinii biegłego:

„Z uwagi na nieczytelność dokumentacji medycznej, biegły nie jest w stanie ustalić, jakie dane medyczne doprowadziły do podjęcia przez personel medyczny pozwanego określonych decyzji klinicznych. Następstwa wykonanego zabiegu wskazują jednak na nieprawidłowy sposób postępowania, co może być uznane za działanie sprzeczne z aktualną wiedza medyczną.”

Stąd zaś już tylko krok do przegrania sprawy…

Photo by Helloquence on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

kontrola wojewody w gabinecie Tylko do 31 października tego roku fizjoterapeuci mogli wykonywać działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Niejako przy okazji wpisu do rpwdl, spora część moich klientów podjęła decyzję o kontynuowaniu prowadzonej działalności w formie podmiotu leczniczego.

Jeżeli prowadzisz swój gabinet fizjoterapii jako podmiot leczniczy, organem, który skontroluje Twoją działalność pod względem zgodności z prawem będzie wojewoda. Moi klienci przed rozpoczęciem kontroli śpią raczej spokojnie. Jeśli jednak jeszcze do nich nie należysz, zapewne chcesz wiedzieć, czy masz się czego obawiać i co będzie interesowało kontrolujących?

Kontrola wojewody w gabinecie fizjoterapii

Zakres kontroli wojewody jest z jednej strony dość szeroki, ale z drugiej – standardowy. Wojewoda jako organ rejestrowy sprawdza zgodność prowadzonej przez Ciebie działalności z przepisami prawa. Oznacza to, że kontrolujący skupiać się będą na tym, czy Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi, jakie prawo nakłada na Ciebie, jako właściciela podmiotu leczniczego.

Regulamin organizacyjny

Sprawdzony zostanie Twój regulamin organizacyjny oraz zgodność stanu faktycznego z wpisem w rejestrze. Pamiętaj, że przepisu określają minimalną treść regulaminu organizacyjnego. Kontrolujący sprawdzą, czy regulamin zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Kontrolujący ustalą również, czy struktura organizacyjna Twojej placówki jest zgodna z treścią regulaminu. Sprawdzą, czy wszystkie jednostki organizacyjne w ramach Twojego podmiotu zostały ujawnione w rejestrze. Przed rozpoczęciem kontroli upewnij się również , czy rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres udzielanych świadczeń odpowiada temu, co widnieje w rejestrze.

Ubezpieczenie OC, dokumentacja medyczna i prawa pacjenta

Oczywiście wiesz, że Twoim obowiązkiem jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kontrolujący sprawdzą, czy posiadasz ważną polisę OC oraz czy zgadza się suma ubezpieczenia.

Fizjoterapeuci mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kontrola wojewody sprawdzi, czy prawidłowo ją prowadzisz i bezpiecznie przechowujesz. Zweryfikuje, czy pierwszą kopię dokumentacji wydajesz za darmo, a opłaty za kolejne udostępnienia nie przekraczają ustawowych limitów .

Wreszcie – czy przy udostępnianiu dokumentacji medycznej nie ograniczasz praw pacjenta (np. zbyt długo ociągasz się z jej wydaniem). Skoro już jesteśmy przy prawach pacjenta, kontrolujący sprawdzą, czy udostępniasz swoim pacjentom informację o ich prawach (najczęściej robi się to w formie tzw. karty praw pacjenta).

Pomieszczenia i urządzenia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Wojewoda sprawdza zgodność prowadzonej działalności z prawem. Jednym zaś z najistotniejszych wymogów formalnoprawnych jest prowadzenie działalności leczniczej w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu urządzeń, spełniających wymogi prawa. Chodzi przede wszystkim o wymogi z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wojewoda raczej nie sprawdza bezpieczeństwa higieniczno sanitarnego lokalu. Od tego jest sanepid. Jeżeli jednak Twoja placówka była już kontrolowana przez inspekcję sanitarną, protokoły z kontroli warto przygotować również dla kontrolerów z urzędu wojewódzkiego.

O takich drobiazgach, jak tytuł prawny do lokalu, chyba nie muszę wspominać…

Pracownia i urządzenia RTG

Jeżeli w swoim gabinecie wykorzystujesz urządzenia RTG, również musisz posiadać niezbędną dokumentację. W szczególności chodzi tu zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń RTG. O tym, jak je uzyskać, możesz przeczytać tutaj. Również i w tym przypadku przygotuj do wglądu protokoły ewentualnych kontroli sanepidu, decyzje inspekcji, czy dokumentację urządzeń.

Odpady medyczne

Last but not least – odpady medyczne. Czyli przede wszystkim dokumentacja potwierdzająca prawidłowe gospodarowanie i utylizację odpadów medycznych w Twoim gabinecie. Kontrolujący będą chcieli zobaczyć m.in. umowę na odbiór odpadów medycznych, czy prowadzoną przez Ciebie ewidencję odpadów.

I to by było na tyle. To oczywiście przykładowy i najczęstszy zakres kontroli, z jakim możesz się spotkać w swojej działalności. Ogarnięcie tych tematów zazwyczaj pozwala jednak przebrnąć przez kontrolę wojewody w miarę bezboleśnie. Czego Ci oczywiście życzę 😊

Photo by Marten Newhall on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

jak przygotować się do procesuCzy w związku z  prowadzoną działalnością zdarza Ci się toczyć spory przed sądem? Mam nadzieję, że nie, a jeżeli już – to przynajmniej niezbyt często. Gdyby jednak miała Cię spotkać ta wątpliwa przyjemność, wiedz, że od kilku dni mamy zupełnie nową rzeczywistość sądową. 7 listopada 2019 r. weszła bowiem w życie tzw. reforma postępowania cywilnego.

Sprawy gospodarcze, czyli jakie?

Dla Ciebie i Twojej placówki najistotniejsze jest przywrócenie postępowania gospodarczego. Przepisy te będą stosowane m.in. w sprawach:

 • sporów pomiędzy przedsiębiorcami,
 • ze stosunku spółki,
 • z umów leasingu;
 • przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy (także posiłkowo lub solidarnie)
 • z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • z umów o roboty budowlane i umów związanych z procesem budowlanym.

To oczywiście nie wszystkie przypadki, ale to one mogą pojawić się najczęściej w przypadku Twojej działalności. Jeżeli więc będziesz prowadził spór z kontrahentem (np. w sprawach umów o świadczenia zdrowotne), dostawcą (np. wyrobów medycznych), leasingodawcą sprzętu medycznego, lub wykonawcą robót budowlanych w Twojej placówce, zawsze stosowane będą przepisy o postępowaniu gospodarczym.

Co więcej, jeżeli sąd będzie rozstrzygał Twój spór ze wspólnikiem, lub będzie orzekał o Twojej tzw. subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania Twojej spółki, również będzie stosował nowe regulacje.

Dlaczego o tym piszę?  I dlaczego miałoby Cię to w ogóle obchodzić, jeżeli nie masz żadnych spraw sądowych na horyzoncie?

Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny

Si vis pacem para bellum – tą zasadą, zwłaszcza po dniu 7 listopada 2019 r., powinni kierować się wszyscy przedsiębiorcy, również w sektorze ochrony zdrowia. Im dłużej prowadzisz działalność, tym większe ryzyko, że, chcąc, czy nie chcąc, wylądujesz w sądzie – czy to dochodząc własnych praw, czy też broniąc się przed bezpodstawnymi. (jakżeby inaczej) roszczeniami.

Przyznasz, że lepiej być na taką sytuację przygotowanym? Tym bardziej, że Całą argumentację, twierdzenia i dowody, musisz zgłosić już na początku procesu – czyli w pozwie lub odpowiedzi na pozew.

Nowe postępowanie cywilne, a postępowanie gospodarcze w szczególności jest bardzo sformalizowane. Przedsiębiorcom trudno będzie się w nim poruszać bez wsparcia adwokata lub radcy prawnego. Jest jednak coś, co możesz zrobić sam, żeby zwiększyć swoje szanse w ewentualnym procesie.

Żadnych świadków. Tylko dokumenty.

Przede wszystkim zadbaj do dokumentację. To właśnie dokumenty (nie tylko papierowe) będą stanowiły główny materiał dowodowy. Ważna będzie zatem przede wszystkim treść zawartych umów, dokumentacja potwierdzająca ich realizację (m.in. protokoły, notatki, noty księgowe), korespondencja (w tym mailowa) itd.

Świadków sąd będzie przesłuchiwał tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszystkie istotne dla realizacji danego kontraktu czynności, warto więc dobrze udokumentować. Może się zdarzyć bowiem, że sąd nie będzie chciał przesłuchiwać Twoich świadków, choćby nie wiem ile mieli do powiedzenia.

Umowa dowodowa

Zawierając umowy z kontrahentami, możesz w nich zastrzec, że w przypadku procesu sąd nie będzie mógł skorzystać z określonych dowodów (tzw. umowa dowodowa). Możesz więc ustalić, przykładowo, że przed sądem nie będą wykorzystywane żadne dokumenty ze spotkań stricte roboczych (np. posiedzeń komitetów sterujących, narad koordynacyjnych), czy choćby korespondencja sprzed zawarcia umowy… Masz tutaj dość dużą swobodę. Pamiętaj tylko, że na takie ograniczenia muszą zgodzić się obie strony.

Jak widzisz, prowadząc bieżącą działalność możesz (a w zasadzie powinieneś/powinnaś) zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ewentualnego procesu. O formalizmach samego postępowania nie ma sensu pisać. Ty zadbaj o dowody. Resztą zajmie się Twój pełnomocnik 🙂

Powodzenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

udostępnianie dokumentacji medycznejRozmawiając z właścicielami podmiotów leczniczych często słyszę, że przestrzeganie praw pacjenta traktują oni priorytetowo. Szkolą personel, opracowują procedury mające zminimalizować ryzyko naruszeń…

Gdy jednak przyjrzeć się bliżej praktyce, okazuje się, że nie jest już tak różowo. W trakcie przeprowadzanych przeze mnie audytów prawnych wychodzą różne „kwiatki”.

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów i uniknąć zarzutów o naruszanie zbiorowych praw pacjenta związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej – źródło problemów

Spora grupa naruszeń prawa dokumentacji wiąże się z pobieraniem zbyt wysokich lub w ogóle nienależnych opłat od pacjentów. Pamiętaj zatem:

 • nie pobieraj opłat za wydanie dokumentacji medycznej w oryginale;
 • nie pobieraj opłat za wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej (więcej na ten temat tutaj);
 • jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie – nie przekraczaj ustawowych limitów wysokości opłat (nie doliczaj więc na przykład kosztów wysyłki)

Nie można z regulacji maksymalnej wysokości opłat (…) wywodzić, że nie obejmuje ona kosztów udostępnienia np. przez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wyrok WSA w Warszawie, z 29.01.2018 r.

O jakich limitach mowa?

Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – stan na III kwartał 2019 r.

 • wydanie odpisu lub wyciągu – maksymalnie 9,90 PLN brutto za stronę;

 • wydanie kopii lub wydruku – maksymalnie 0,35 PLN brutto za stronę;
 • wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – 1,98 PLN brutto

Mniej i szybciej znaczy lepiej

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, jeśli nie chcesz mieć na głowie Rzecznika Praw Pacjenta?

 • nie wymagaj, żeby pacjent wskazał cel udostępnienia dokumentacji medycznej (nieważne, czy chce sobie poczytać do poduszki, czy chce Cię pozwać – nie powinno Cię interesować);
 • nie wymagaj pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji (pacjent może zażądać dokumentacji w każdej formie – ustnie, mailowo, telefonicznie, na piśmie.);
 • udostępniaj dokumentację najszybciej, jak to możliwe (nie możesz z góry określić, że wydanie dokumentacji nastąpi np. w terminie 7 dni).

Indywidualne przypadki koniecznego wydłużenia terminu udostępnienia dokumentacji medycznej nie dają podstaw do wyprowadzenia odstępstwa od regulacji powszechnie obowiązującej przyznającej prawo do udostępnienia bez zbędnej zwłoki. (NSA, wyrok z 12.12.2017 r.)

 • jeżeli pacjent chce kogoś upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej – nie wymagaj, aby to upoważnienie miało formę pisemną

Udzielenie upoważnienia przez złożenie oświadczenia w formie ustnej, a utrwalonego w formie pisemnej przez pracownika w odpowiedni sposób, zabezpiecza prawa pacjenta. (NSA, wyrok z 19.04.2016 r.)

Jak widzisz, nie wszystko jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Często podmioty lecznicze wprowadzają pewne rozwiązania w interesie pacjenta (np. wymóg formy pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji bywa uzasadniany tym, że pacjent ma “podkładkę”, że taki wniosek złożył). Skutek bywa często odwrotny od zamierzonego, a konsekwencje zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta możesz bowiem odczuć dość boleśnie, ale o tym w jednym z kolejnych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

sprzeciw od kontroli w placówce medycznejProwadzenie biznesu nie jest usłane różami, a już wykonywanie działalności leczniczej w szczególności. Jednym z elementów, które często spędzają sen z powiek właścicielom i menedżerom placówek medycznych, są postępowania kontrolne.

Kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą prowadzone są, z niewielkimi odstępstwami, na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Przyznaje Ci ona prawo  wniesienia sprzeciwu od kontroli. Dziś dowiesz się, jak z tego prawa skorzystać.

Kiedy można wnieść sprzeciw od kontroli?

Sprzeciw wobec wszczęcia i prowadzenia kontroli możesz złożyć w ściśle wskazanych w ustawie przypadkach. Generalnie chodzi o sytuacje, gdy prowadzenie kontroli byłoby sprzeczne z prawem ze względu na uchybienia, jakich dopuścił się organ kontrolujący.

Sprzeciw możesz wnieść jeżeli organ naruszył przepisy dotyczące:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia i przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli w ogóle nie zawiadomił Cię od zamiarze wszczęcia kontroli, lub zjawił się u Ciebie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia;
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli kontrolujący nie okazali upoważnienia, lub nie zawierało ono wszystkich wymaganych prawem elementów);
 • Twojego prawa do obecności przy czynnościach kontrolnych;
 • miejsca przeprowadzenia kontroli;
 • zakazu jednoczesnego przeprowadzenia więcej niż jednej kontroli (jeżeli np. inny organ już przeprowadza kontrolę Twojej działalności) ;
 • czasu trwania kontroli (np. kontrola trwa dłużej niż zezwala na to ustawa);
 • zakazu ponownej kontroli tego samego zakresu (np. organ zamierza skontrolować ten sam zakres, pomimo, iż zbadał go wcześniej).

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach powyższa lista może być krótsza. Tak będzie np. w przypadku kontroli przez organ rejestrowy. Nie zawsze więc wystąpienie jednego ze wskazanych wyżej naruszeń umożliwi Ci skuteczne wniesienie sprzeciwu.

Szybko, na piśmie i z uzasadnieniem

Na wniesienie sprzeciwu masz mało czasu. Zaledwie 3 dni robocze. Liczysz je od wszczęcia kontroli, lub od momentu, gdy wystąpi tzw. przesłanka do wniesienia sprzeciwu, czyli, mówiąc po ludzku, od naruszenia prawa przez organ.

Sprzeciw musisz wnieść na piśmie. Pamiętaj, żeby zawrzeć w nim uzasadnienie. Innymi słowy, powinieneś wskazać, dlaczego uważasz, że kontrola jest sprzeczna z prawem.

Ważne – sprzeciwu nie składasz osobie kontrolującej. Powinieneś go złożyć bezpośrednio w siedzibie organu. Sprzeciw możesz też wysłać przesyłką poleconą, jednak raczej nie polecam tej formy. Może się bowiem zdarzyć, że poczta doręczy przesyłkę po terminie na wniesienie sprzeciwu. W tym wypadku data stempla pocztowego nie ma znaczenia. Możesz więc bezpowrotnie utracić szansę skutecznego podważenia kontroli.

Pamiętaj też, że sprzeciwu nie doręczasz pracownikom organu przeprowadzającym kontrolę w Twojej placówce. Zawiadamiasz ich jedynie o wniesieniu sprzeciwu. Takie zawiadomienie również musi mieć formę pisemną.

Skutki sprzeciwu

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. Organ może jednak dokonać zabezpieczenia dowodów (np. dokumentów) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Pamiętaj –  czasu potrzebnego na rozpatrzenie sprzeciwu nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

 3 – 3 – 7

Organ ma 3 dni robocze na rozpatrzenie sprzeciwu. Może wówczas postanowić o odstąpieniu lub kontynuowaniu czynności kontrolnych. Jeżeli organ nie zdąży rozpatrzyć sprzeciwu w tym terminie, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od kontroli.

Jeżeli organ postanowi o kontynuowaniu kontroli, możesz zaskarżyć to postanowienie.  Masz na to 3 dni od jego doręczenia. Zażalenie powinno być z kolei rozpoznane w ciągu kolejnych 7 dni.

Nierozpoznanie sprzeciwu w terminie 7 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Jak widzisz, sprzeciw może być skuteczną bronią w Twoim ręku w przypadku, gdy kontrola w Twojej placówce prowadzona jest niezgodnie z prawem. Warto więc o niej pamiętać, zwłaszcza, że Twoja reakcja na naruszenia powinna być dość szybka i zdecydowana, jeżeli broń ta ma być skuteczna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl