fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

udostępnianie dokumentacji medycznejRozmawiając z właścicielami podmiotów leczniczych często słyszę, że przestrzeganie praw pacjenta traktują oni priorytetowo. Szkolą personel, opracowują procedury mające zminimalizować ryzyko naruszeń…

Gdy jednak przyjrzeć się bliżej praktyce, okazuje się, że nie jest już tak różowo. W trakcie przeprowadzanych przeze mnie audytów prawnych wychodzą różne „kwiatki”.

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów i uniknąć zarzutów o naruszanie zbiorowych praw pacjenta związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej – źródło problemów

Spora grupa naruszeń prawa dokumentacji wiąże się z pobieraniem zbyt wysokich lub w ogóle nienależnych opłat od pacjentów. Pamiętaj zatem:

 • nie pobieraj opłat za wydanie dokumentacji medycznej w oryginale;
 • nie pobieraj opłat za wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej (więcej na ten temat tutaj);
 • jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie – nie przekraczaj ustawowych limitów wysokości opłat (nie doliczaj więc na przykład kosztów wysyłki)

Nie można z regulacji maksymalnej wysokości opłat (…) wywodzić, że nie obejmuje ona kosztów udostępnienia np. przez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wyrok WSA w Warszawie, z 29.01.2018 r.

O jakich limitach mowa?

Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – stan na III kwartał 2019 r.

 • wydanie odpisu lub wyciągu – maksymalnie 9,90 PLN brutto za stronę;

 • wydanie kopii lub wydruku – maksymalnie 0,35 PLN brutto za stronę;
 • wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – 1,98 PLN brutto

Mniej i szybciej znaczy lepiej

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, jeśli nie chcesz mieć na głowie Rzecznika Praw Pacjenta?

 • nie wymagaj, żeby pacjent wskazał cel udostępnienia dokumentacji medycznej (nieważne, czy chce sobie poczytać do poduszki, czy chce Cię pozwać – nie powinno Cię interesować);
 • nie wymagaj pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji (pacjent może zażądać dokumentacji w każdej formie – ustnie, mailowo, telefonicznie, na piśmie.);
 • udostępniaj dokumentację najszybciej, jak to możliwe (nie możesz z góry określić, że wydanie dokumentacji nastąpi np. w terminie 7 dni).

Indywidualne przypadki koniecznego wydłużenia terminu udostępnienia dokumentacji medycznej nie dają podstaw do wyprowadzenia odstępstwa od regulacji powszechnie obowiązującej przyznającej prawo do udostępnienia bez zbędnej zwłoki. (NSA, wyrok z 12.12.2017 r.)

 • jeżeli pacjent chce kogoś upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej – nie wymagaj, aby to upoważnienie miało formę pisemną

Udzielenie upoważnienia przez złożenie oświadczenia w formie ustnej, a utrwalonego w formie pisemnej przez pracownika w odpowiedni sposób, zabezpiecza prawa pacjenta. (NSA, wyrok z 19.04.2016 r.)

Jak widzisz, nie wszystko jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Często podmioty lecznicze wprowadzają pewne rozwiązania w interesie pacjenta (np. wymóg formy pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji bywa uzasadniany tym, że pacjent ma “podkładkę”, że taki wniosek złożył). Skutek bywa często odwrotny od zamierzonego, a konsekwencje zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta możesz bowiem odczuć dość boleśnie, ale o tym w jednym z kolejnych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

sprzeciw od kontroli w placówce medycznejProwadzenie biznesu nie jest usłane różami, a już wykonywanie działalności leczniczej w szczególności. Jednym z elementów, które często spędzają sen z powiek właścicielom i menedżerom placówek medycznych, są postępowania kontrolne.

Kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą prowadzone są, z niewielkimi odstępstwami, na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Przyznaje Ci ona prawo  wniesienia sprzeciwu od kontroli. Dziś dowiesz się, jak z tego prawa skorzystać.

Kiedy można wnieść sprzeciw od kontroli?

Sprzeciw wobec wszczęcia i prowadzenia kontroli możesz złożyć w ściśle wskazanych w ustawie przypadkach. Generalnie chodzi o sytuacje, gdy prowadzenie kontroli byłoby sprzeczne z prawem ze względu na uchybienia, jakich dopuścił się organ kontrolujący.

Sprzeciw możesz wnieść jeżeli organ naruszył przepisy dotyczące:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia i przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli w ogóle nie zawiadomił Cię od zamiarze wszczęcia kontroli, lub zjawił się u Ciebie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia;
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli kontrolujący nie okazali upoważnienia, lub nie zawierało ono wszystkich wymaganych prawem elementów);
 • Twojego prawa do obecności przy czynnościach kontrolnych;
 • miejsca przeprowadzenia kontroli;
 • zakazu jednoczesnego przeprowadzenia więcej niż jednej kontroli (jeżeli np. inny organ już przeprowadza kontrolę Twojej działalności) ;
 • czasu trwania kontroli (np. kontrola trwa dłużej niż zezwala na to ustawa);
 • zakazu ponownej kontroli tego samego zakresu (np. organ zamierza skontrolować ten sam zakres, pomimo, iż zbadał go wcześniej).

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach powyższa lista może być krótsza. Tak będzie np. w przypadku kontroli przez organ rejestrowy. Nie zawsze więc wystąpienie jednego ze wskazanych wyżej naruszeń umożliwi Ci skuteczne wniesienie sprzeciwu.

Szybko, na piśmie i z uzasadnieniem

Na wniesienie sprzeciwu masz mało czasu. Zaledwie 3 dni robocze. Liczysz je od wszczęcia kontroli, lub od momentu, gdy wystąpi tzw. przesłanka do wniesienia sprzeciwu, czyli, mówiąc po ludzku, od naruszenia prawa przez organ.

Sprzeciw musisz wnieść na piśmie. Pamiętaj, żeby zawrzeć w nim uzasadnienie. Innymi słowy, powinieneś wskazać, dlaczego uważasz, że kontrola jest sprzeczna z prawem.

Ważne – sprzeciwu nie składasz osobie kontrolującej. Powinieneś go złożyć bezpośrednio w siedzibie organu. Sprzeciw możesz też wysłać przesyłką poleconą, jednak raczej nie polecam tej formy. Może się bowiem zdarzyć, że poczta doręczy przesyłkę po terminie na wniesienie sprzeciwu. W tym wypadku data stempla pocztowego nie ma znaczenia. Możesz więc bezpowrotnie utracić szansę skutecznego podważenia kontroli.

Pamiętaj też, że sprzeciwu nie doręczasz pracownikom organu przeprowadzającym kontrolę w Twojej placówce. Zawiadamiasz ich jedynie o wniesieniu sprzeciwu. Takie zawiadomienie również musi mieć formę pisemną.

Skutki sprzeciwu

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. Organ może jednak dokonać zabezpieczenia dowodów (np. dokumentów) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Pamiętaj –  czasu potrzebnego na rozpatrzenie sprzeciwu nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

 3 – 3 – 7

Organ ma 3 dni robocze na rozpatrzenie sprzeciwu. Może wówczas postanowić o odstąpieniu lub kontynuowaniu czynności kontrolnych. Jeżeli organ nie zdąży rozpatrzyć sprzeciwu w tym terminie, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od kontroli.

Jeżeli organ postanowi o kontynuowaniu kontroli, możesz zaskarżyć to postanowienie.  Masz na to 3 dni od jego doręczenia. Zażalenie powinno być z kolei rozpoznane w ciągu kolejnych 7 dni.

Nierozpoznanie sprzeciwu w terminie 7 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Jak widzisz, sprzeciw może być skuteczną bronią w Twoim ręku w przypadku, gdy kontrola w Twojej placówce prowadzona jest niezgodnie z prawem. Warto więc o niej pamiętać, zwłaszcza, że Twoja reakcja na naruszenia powinna być dość szybka i zdecydowana, jeżeli broń ta ma być skuteczna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

prawo do bezpłatnej kopii dokumentacji medycznejDzień 4 maja 2019 r. to kolejna ważna data dla Ciebie i Twojej placówki medycznej. Tego dnia wchodzi w życie ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Szczególnie powinna Cię zainteresować zmiana dotycząca prawa pacjenta do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Jedno prawo – różne interpretacje

Wraz z rozpoczęciem stosowania RODO w maju 2018 r. pojawiły się wątpliwości co do tego, czy pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Rozbieżne stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa UODO nie sprzyjały rozstrzygnięciu tych wątpliwości.

Konieczna okazała się zatem interwencja ustawodawcy. Trochę to trwało, ale ostatecznie w lutym 2019 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę wdrażającą RODO. Nowe przepisy wchodzą w życie 4 maja 2019 r. Ustawodawca przyjął rozwiązanie forsowane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci uzyskali ostatecznie prawo do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Zgodnie z nowymi regulacjami wolne od opłat będzie udostępnienie pacjentowi (lub jego przedstawicielowi ustawowemu) dokumentacji medycznej w formie:

 • wyciągu
 • odpisu
 • kopii
 • wydruku
 • na informatycznym nośniku danych (np. na płycie CD).

Co istotne, zwolnienie z opłat będzie dotyczyło wyłącznie pierwszego udostępnienia. Każdy następny wniosek będzie odpłatny, na dotychczasowych zasadach. Obowiązują zatem również limity opłat wynikające z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Korzyść dla pacjentów, problem dla placówek medycznych

Nie ulega wątpliwości, że jest to zmiana korzystna dla pacjentów. Dotychczas bowiem w praktyce wyglądało to różnie. Część placówek udostępniała dokumentację bezpłatnie, część odmawiała powołując się na stanowisko Prezesa UODO.

Realizacja prawa pacjentów do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej oczywiście stwarza dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dość istotny problem finansowy. Koszty udostępnienia dokumentacji w całości będą obciążały Twoją placówkę medyczną.

Pamiętaj jednak, że konsekwencje naruszenia nowych przepisów mogą być znacznie bardziej kosztowne. Ewentualna odmowa wydania dokumentacji lub zażądanie opłaty za dokumentację, która powinna zostać wydana za darmo, będzie stanowiła naruszenie zbiorowych praw pacjenta oraz prawa do dostępu do danych osobowych. W takim wypadku ryzykujesz interwencją Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa UODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

kontrola sanepidu w gabinecieZ pewnością znasz ten cytat z Benjamina Franklina:

„Na tym świecie pewne są tylko: śmierć i podatki.”

Jeżeli jednak wykonujesz działalność leczniczą, do tej listy spokojnie możesz dodać kontrolę sanepidu, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sanepid w placówce medycznej – co może kontrolować?

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków higieniczno – sanitarnych. Chodzi tu zarówno o warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i wymagania dotyczące sprzętu oraz personelu medycznego.

Główne obszary zainteresowania sanepidu w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą to:

 • warunki higieniczno – sanitarne pomieszczeń i urządzeń;
 • bezpieczeństwo radiologiczne;
 • kontrola epidemiologiczna.

Kontrola pomieszczeń

Jak wiesz, wymagania i warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Twojego gabinetu, przychodni, lub innej placówki medycznej, są określone przepisami, a konkretnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r.

Inspektorzy będą zatem interesowali się, czy pomieszczenia i urządzenia, z których korzystasz, spełniają wymogi z tego rozporządzenia. Chodzi to m.in. o takie kwestie, jak:

 • bieżąca czystość, w tym czystość mikrobiologiczna;
 • postępowanie z odpadami, w tym w szczególności odpadami medycznymi;
 • wyposażenie w środki higieny;
 • stan techniczny sprzętu i urządzeń;
 • postępowanie ze sprzętem jednorazowego oraz wielorazowego użytku – terminy ważności, sposób przechowywania;
 • dezynfekcja i sterylizacja urządzeń;
 • procedury higieniczne i nadzór nad utrzymaniem czystości.

Kontrola radiologiczna

Inspektorzy będą sprawdzali przede wszystkim zgodność funkcjonowania aparatury emitującej promieniowanie jonizujące, czy pracowni RTG z przepisami prawa, w szczególności chodzi o zgodność z przepisami prawa atomowego i przepisami wykonawczymi. Badane będą przede wszystkim:

 • zezwolenia na wykorzystywanie aparatów RTG, czy uruchomienie pracowni RTG;
 • wykonywanie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej – czy dana osoba posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji;
 • legalność i stan techniczny urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące;
 • stan techniczny pracowni RTG;
 • kwalifikacje personelu;
 • prawidłowość procedur medycznych związanych z wykorzystywaniem urządzeń emitujących promieniowanie w działalności leczniczej.

Kontrola epidemiologiczna

Na placówkach medycznych oraz na kierownikach podmiotów wykonujących działalność leczniczą ciąży szereg obowiązków dotyczących zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrola epidemiologiczna dotyczy właśnie realizacji tych obowiązków.

Inspektorzy sanepidu skoncentrują się na ocenie, czy system nadzoru epidemiologicznego w Twojej placówce funkcjonuje prawidłowo. Szczególnie istotne są funkcjonujące w Twojej placówce procedury dotyczące między innymi

 • oceny ryzyka zakażeń,
 • monitorowania czynników alarmowych
 • systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń – szczególnie istotne w przypadku podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Zakres kontroli – jak go ustalić?

O tym, co konkretnie będzie interesowało inspektorów dowiesz się z zawiadomienia o zamiarze wszczęcia i przeprowadzenia kontroli. Jest to dokument, który inspekcja powinna Ci doręczyć przed wszczęciem kontroli. Spośród wszystkich elementów, jakie takie zawiadomienie powinno zawierać, jednym z najistotniejszych jest tzw. „zakres przedmiotowy kontroli” – czyli określenie, co inspektorzy zamierzają sprawdzać.

Przykładowy zakres kontroli może wyglądać na przykład tak:

“Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja urządzeń, czystość bieżąca, gospodarka odpadami.”

Określenie zakresu przedmiotowego kontroli jest o tyle istotne, że pozwoli Ci właściwie przygotować się do kontroli. Pamiętaj jednak, że na przygotowanie masz niewiele czasu.

Termin na wszczęcie kontroli

Kontrola może rozpocząć się po upływie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, Co istotne – przy obliczaniu tego terminu liczymy nie tylko dni robocze, ale również dni wolne od pracy.

Pamiętaj też, że termin 7-dniowy liczy się od daty doręczenia kontrolowanemu podmiotowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Nieważne jest zatem, jaka data widnieje na zawiadomieniu. Ważne jest kiedy zostało ono doręczone.

Uprawnienia inspektorów

W trakcie kontroli inspektorzy mogą naprawdę wiele. Mają prawo w szczególności do:

 • wstępu do pomieszczeń i obiektów;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji;
 • wzywania i przesłuchiwania osób;
 • żądania okazania dokumentów oraz wydania wszelkich danych;
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych

Co istotne – wszystkie powyższe czynności inspektorzy mogą podejmować wyłącznie wówczas, gdy są one związane z zakresem przedmiotowym kontroli.

Tak, czy inaczej, zakres uprawnień inspektorów jest dość szeroki.

Warto zatem do kontroli sanepidu w podmiocie leczniczym przygotować się rzetelnie. Pomocna może być dobrze przygotowana checklista. Dzięki niej  Ty dobrze przygotujesz się do kontroli, a inspektorzy sprawnie ją przeprowadzą.

O tym, jak taką checklistę sporządzić i jak z niej korzystać, przeczytasz w jednym z kolejnych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

zgubienie dokumentacji medycznejProwadząc działalność leczniczą musisz ogarnąć mnóstwo kwestii dokumentacyjnych. Wśród licznych biurokratycznych ciężarów bez wątpienia jednymi z istotniejszych są obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej Twoich pacjentów.

Obowiązki podmiotu leczniczego

Wiesz doskonale, że Twój podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Co za tym idzie, musisz zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Pamiętaj, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe i to w dodatku dane wrażliwe. Ciąży na Tobie również obowiązek zapewnienia ochrony tych danych.

Jeżeli w dodatku kontraktujesz świadczenia z NFZ, wiesz, że w rozliczeniach świadczeń prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów jest jednym z kluczowych elementów.

Utrata lub zniszczenie dokumentacji medycznej

Oczywiście starasz się prowadzić dokumentację rzetelnie i dbać o jej bezpieczeństwo. Co jednak w sytuacji, gdy dojdzie do utraty dokumentacji lub jej zniszczenia?

Przyczyn zgubienia lub zniszczenia dokumentacji medycznej może być mnóstwo. Remont, przeprowadzka oddziału lub kliniki, błąd, czy zwykła niedbałość personelu… Niekiedy może to wynikać z tzw. siły wyższej (pożar, powódź etc.), a w ekstremalnych przypadkach (i zdecydowanie najrzadszych) nawet ze świadomego działania  personelu lub osób trzecich… Co wtedy?

Co grozi za zgubienie lub zniszczenie dokumentacji?

Konsekwencje utraty lub zniszczenia dokumentacji medycznej mogą być dla Ciebie i Twojej placówki dotkliwe.

Przede wszystkim pamiętaj, że brak zapewnienia ochrony i właściwego zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed zniszczeniem lub utratą stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. W takim przypadku pamiętaj o ryzyku wszczęcia postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta. Może ono zakończyć się wydaniem decyzji nakazującej Ci podjęcie określonych działań np. odzyskania lub odtworzenia dokumentacji.

Za niewykonanie decyzji Rzecznika Twoja placówka może zostać ukarana karą pieniężną nawet do 500.000 złotych.

Ponadto, jeżeli masz podpisany kontrakt z NFZ,  zgubienie dokumentacji medycznej wiąże się z ryzykiem nałożenia na Twoją placówkę kary finansowej. W skrajnych przypadkach może dojść do nawet rozwiązania kontraktu przez NFZ z winy podmiotu leczniczego.

Dodaj do tego potencjalne roszczenia cywilne pacjentów, w tym również z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, oraz możliwości nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie zapominaj też, że osoby odpowiedzialne za utratę lub zniszczenie dokumentacji mogą ponieść odpowiedzialność karną na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Jak tego uniknąć?

Nie oszukujmy się – stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa dokumentacji medycznej Twoich pacjentów mieć nie będziesz. Z pewnością jednak warto zadbać o opracowanie właściwych procedur  jej przechowywania i udostępniania.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną. Wykonanie tego obowiązku obciążającego podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wymaga podjęcia działań zapewniających ochronę dokumentacji medycznej, przy czym przy jego wykonaniu obowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w tym i wystąpienia okoliczności utraty kontroli nad dokumentacją medyczną. Zaniechania działania, które obarczone jest cechą szczególnej staranności stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. (Naczelny Sąd Administracyjny, II OSK 69/18)

Oczywiście pisząc o procedurze nie mam na myśli bezrefleksyjnego przepisania treści przepisów ustaw i rozporządzeń. Również dobrze mógłbyś/mogłabyś nie robić niczego.

Wewnętrzna procedura będzie miała sens wyłącznie w przypadku, gdy będzie zawierała jasne i proste zasady postępowania z dokumentacją w konkretnej – Twojej placówce. Dostosowanie mechanizmów postępowania z dokumentacją do realiów Twojego podmiotu jest jednym z kluczowych warunków skuteczności takiej procedury.

Pamiętaj też, że z procedurą pracują konkretni ludzie – Twoi pracownicy. Instrukcja ma nie tylko zabezpieczyć prawa pacjentów, ale i zapewnić poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twojemu personelowi. Dobrze byłoby im przy tym nie utrudniać nadmiernie życia.

Żadna procedura nie jest przecież celem samym w sobie. Również wewnętrzna instrukcja przechowywania i udostępniania dokumentacji powinna nie tylko zapewnić Ci spokojny sen, ale i sprawić, że Twój biznes będzie działał, jak należy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl