fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jeżeli planujesz otwarcie własnego gabinetu, prędzej, czy później zadasz sobie to pytanie –   Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Co wybrać?

Działalność leczniczą możesz bowiem wykonywać jako:

 • podmiot leczniczy
 • praktykę zawodową

Poznaj więc najistotniejsze różnice  pomiędzy tymi formami działalności leczniczej zanim wybierzesz jedną z nich.

Artykuł podzieliłem na dwie części, a jeżeli wolisz formę audio, to zachęcam Cię do wysłuchania 12 odcinka podcastu – „Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy?”

Praktyka zawodowa lekarza

Jeżeli chodzi o praktykę zawodową lekarską, to masz tutaj kilka opcji.

 • indywidualną praktykę lekarską;
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi obejmujące świadczenia w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • grupową praktykę lekarską (praktyka stacjonarna w gabinecie, w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Pielęgniarki i położne mają do wyboru podobne opcje.

Praktyka fizjoterapeutyczna

Z kolei fizjoterapeuci, którzy chcą działać w ramach praktyki zawodowej, mają do wyboru:

 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • grupową praktykę fizjoterapeutyczną

Praktykę wykonujesz osobiście

Istota praktyki zawodowej sprowadza się do tego, że lekarz/lekarz dentysta/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta wykonują swoją działalność osobiście. Z tego oczywiście wynikają pewne skutki, z których najistotniejszy jest taki, że praktykę zawodową mogą założyć wyłącznie osoby wykonujące te zawody medyczne.

Drugi związany jest z możliwością zatrudnienia personelu, ale o tym w drugiej części artykułu…

Podmiot leczniczy, czyli co ?

Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia „podmiot leczniczy”. Zamiast tego wymienia kategorie podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi.

Należą do nich m.in.:

 • przedsiębiorcy – we wszystkich przewidzianych prawem formach;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • instytuty badawcze
 • fundacja i stowarzyszenia których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.

Podstawowa różnica między praktyką zawodową a podmiotem leczniczym polega na tym, że prowadząc działalność jako podmiot leczniczy nie musisz – w przeciwieństwie do praktyki zawodowej, udzielać świadczeń zdrowotnych osobiście.

W podmiocie leczniczym świadczeń udzielasz za pomocą tzw. zakładu leczniczego – w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to po prostu ta część Twojej firmy, wydzielona organizacyjnie, w której wykonywana jest działalność lecznicza.

Tak, w dużym uproszczeniu wyglądają podstawy. Skupmy się zatem na różnicach pomiędzy tymi formami działalności

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Kto może założyć praktykę zawodową, a kto podmiot leczniczy?

Praktyka zawodowa przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących określone zawody medyczne, czyli dla:

 • lekarza;
 • lekarza dentysty;
 • pielęgniarki,
 • położnej.

Oczywiście mówimy wyłącznie o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu.

Jeżeli nie wykonujesz żadnego z ww. zawodów, pozostaje Ci tylko założenie podmiotu leczniczego. W tym przypadku nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o kwalifikacje, wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe.

Rejestracja praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego

Zarówno praktyki zawodowe, jak i podmioty lecznicze są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W związku z tym podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk zawodowych prowadzą:

 • dla praktyk lekarskich – okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk pielęgniarskich – okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk fizjoterapeutycznych – Krajowa Rada Fizjoterapeutów
 • dla podmiotów leczniczych

W przypadku podmiotów leczniczych organem rejestrowym jest zawsze wojewoda właściwy dla miejsca siedziby albo zamieszkania. Czy będzie to adres siedziby, czy adres zamieszkania, to już zależy od formy prawnej Twojej działalności.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych będzie to miejsce zamieszkania. W przypadku spółek – o właściwości organu rejestrowego będzie decydować siedziba, którą określiłeś/określiłaś w umowie spółki.

Zwróć uwagę, że o ile w przypadku praktyk zawodowych o właściwości organu rejestrowego decyduje miejsce wykonywania działalności, o tyle w przypadku podmiotu leczniczego miejsce wykonywania działalności nie ma znaczenia.

Przykładowo – jeżeli prowadzisz spółkę z siedzibą we Wrocławiu, ale miejscem udzielania świadczeń będzie np. zakład leczniczy w Łodzi, to organem rejestrowym pozostaje wojewoda dolnośląski.

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wpis do RPWDL podlega opłacie. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego  przez Główny Urząd Statystyczny za ubiegły rok.  Opłata jest obliczana jako procent tego wynagrodzenia: 2% dla praktyk, 10% dla podmiotów leczniczych.

W kwietniu 2021 opłata za wpis wynosi:

 • dla praktyk zawodowych – 109 złotych
 • dla podmiotów leczniczych – 542 złote

Forma prawna dla praktyki zawodowej

Skoro wspomniałem już o formach prawnych działalności, to musisz wiedzieć., że w przypadku jednoosobowych praktyki zawodowych do wyboru masz tylko jedną – jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku praktyk grupowych wchodzą w grę:

 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska

W przypadku spółek partnerskich ważne jest jedno zastrzeżenie. Powiedzmy, że jesteś lekarzem i chcesz założyć spółkę partnerską jako grupową praktykę lekarską.

W takim przypadku wspólnikami lub partnerami, którzy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Twojej spółce będą mogli być wyłącznie lekarze podsiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający inne warunki wynikające z ustawy o działalności leczniczej (tj. posiadający polisę OC, nie zawieszeni w prawie wykonywania zawodu). To samo zastrzeżenie dotyczy zresztą pielęgniarek, położnych, czy fizjoterapeutów.

Podmiot leczniczy – jaka forma prawna?

W przypadku podmiotów leczniczych nie ma praktycznie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o formę prawną wykonywanej działalności. Może być to każda forma prowadzenia działalności gospodarczej;

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółka cywilna;
 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa, czy komandytowo akcyjna;
 • spółka z o.o.;
 • spółka akcyjna.

Nie ma w zasadzie ograniczeń co do składu osobowego, czy kwalifikacji takich podmiotów, w przeciwieństwie do praktyk zawodowych.

Wyjątek dotyczy jedynie spółki partnerskiej. KSH określa bowiem, kto może być partnerem w takiej spółce. Są to przedstawiciele wolnych zawodów, w tym m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta.

Druga część artykułu >>> tutaj

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Digitalizacja dokumentacji medycznejJuż od 1 stycznia 2021 r. podstawową formą prowadzenia dokumentacji medycznej stanie się postać elektroniczna. W związku z tym być może wybrałeś już system do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej? Może nawet rozpocząłeś już skanowanie dokumentacji medycznej, którą do tej pory prowadziłeś w wersji papierowej?

Co jednak zrobić z dotychczasową dokumentacją papierową? Czy możesz ją tak po prostu zniszczyć zaraz po zeskanowaniu?

Nie bardzo…

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej

Zacznijmy od tego, że prawo wymusza na Tobie przechowywanie dokumentacji medycznej przez pewien określony czas. I to jest oczywiście zrozumiałe. Co więcej – jest to zarówno w interesie Twoim, jak i Twoich pacjentów.

Jak wiesz, okresy przechowywania dokumentacji medycznej wynoszą:

 • 30 lat w przypadku:
  • zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
 • 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją;
 • 5 lat w przypadki skierowań na badania lub zleceń;
 • 2 lata w przypadku skierowań lub zleceń, gdy pacjent się nie stawił;
 • 22 lata – w przypadku dzieci do 2 roku życia;
 • 20 lat – we wszystkich pozostałych przypadkach.

Dopiero po upływie tych okresów możesz dokumentację zniszczyć. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres musisz przechowywać dokumentację papierową. Co więcej – wiele placówek stosuje skanowanie dokumentacji medycznej, jako sposób na walkę z „papierologią”. Tyle tylko, że trzeba to robić zgodnie z prawem…

Skanowanie dokumentacji medycznej

Papierową dokumentację medyczną możesz zgodnie z prawem zdigitalizować.  Innymi słowy możesz zeskanować posiadaną dokumentację medyczną prowadzoną w formie papierowej.

Taka zeskanowana dokumentacja medyczna będzie równoważna oryginałowi. A najlepsze jest to, że po zeskanowaniu dokumentacji, papierowy oryginał będziesz mógł zniszczyć. Całkiem atrakcyjna opcja ?

Ale uważaj – to nie takie proste, jak wygląda.

Jak legalnie zdigitalizować dokumentację medyczną?

Samo skanowanie dokumentacji medycznej nie jest jakimś szczególnym wyzwaniem. Jednak, żeby miała ona moc prawną oryginału, musisz spełnić kilka warunków.

Po pierwsze – po zeskanowaniu dokumentacji, musisz ją podpisać:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).

Podpisać zeskanowaną dokumentację medyczną może wyłącznie osoba upoważniona do „potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej”.

Jeżeli więc nie będziesz podpisywać dokumentacji osobiście, zadbaj o to, by osoba podpisująca skany w Twoim imieniu miała do tego odpowiednie upoważnienie.

Poinformuj pacjenta

Po drugie – o zeskanowaniu dokumentacji medycznej musisz zawiadomić pacjenta. To jednak nie wszystko.

Musisz też poinformować pacjenta o tym, że ma on możliwość odebrania dokumentacji papierowej w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że termin ten nie może być krótszy niż rok od otrzymania tej informacji przez pacjenta.

Dokumentację papierową może odebrać nie tylko sam pacjent ale również jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Kiedy możesz zniszczyć dokumentację papierową?

Jeżeli wykonałeś wszystkie te kroki, czyli:

 1. Zeskanowałeś dokumentację medyczną;
 2. Poinformowałeś pacjenta o digitalizacji dokumentacji;
 3. Wyznaczyłeś pacjentowi co najmniej roczny termin na odebranie dokumentacji papierowej

… a dokumentacji papierowej nikt z osób upoważnionych nie odebrał – możesz ją wreszcie zniszczyć.

Tylko pamiętaj, że musisz to zrobić tak, żeby niemożliwa była identyfikacja pacjenta.

Ale to już chyba wiesz ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Gabinet w mieszkaniu. Czy to legalne?

Bartlomiej Achler04 grudnia 202024 komentarze

gabinet w lokalu mieszkalnymDecyzja podjęta. Chcesz rozpocząć działanie na własny rachunek. Zakładasz gabinet. Na początek jako indywidualna praktyka lekarska – ta teoretycznie uproszczona forma działalności leczniczej.

I pierwszy dylemat na początek. Czy możesz otworzyć gabinet w mieszkaniu? Masz wolny lokal mieszkalny i niespecjalnie uśmiecha Ci się wynajmowanie lokalu użytkowego.

Czy jednak założenie gabinetu lekarskiego w prywatnym mieszkaniu jest zgodne z prawem?

Jakie warunki powinien spełniać lokal na gabinet?

Ustawa o działalności leczniczej jest – jak to z ustawami często bywa – dość ogólnikowa, jeśli chodzi o kwestie lokalowe. Jednoznacznie jednak mówi, że pomieszczenia, w których zamierzasz prowadzić swój gabinet, powinny

„odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych”

O jakie wymagania chodzi?

Są to przede wszystkim wymogi ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

Jaki lokal dla praktyki lekarskiej?

Lokal, w którym będziesz prowadzić swoją praktykę lekarską powinien być wyposażony w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych przez Ciebie świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli wykonujesz swoją działalność w ramach praktyki zawodowej, możesz prowadzić swój gabinet w lokalu mieszkalnym. Żeby nie było jednak zbyt różowo prowadzenie gabinetu w mieszkaniu jest obwarowane pewnymi warunkami.

Przede wszystkim musisz pamiętać o wyodrębnieniu swojego gabinetu od tych pomieszczeń, które są zajmowane przez innych użytkowników lokalu (o ile oczywiście ktoś oprócz Ciebie korzysta z lokalu).

O czym pamiętać zakładając gabinet w mieszkaniu?

Szczegółowe wymagania, jakie powinieneś spełnić jeśli chcesz prowadzić swój gabinet w mieszkaniu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2019 r.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że lokal musi mieć faktyczną możliwość udzielania w nim świadczeń. Innymi słowy – musi być na tyle duży i „ustawny”, że będziesz w stanie ustawić w nim sprzęt i urządzenia, z których korzystasz w swojej działalności.

Musisz też wydzielić pomieszczenie na składowanie bielizny czystej oraz bielizny brudnej (tzw. brudownik) oraz miejsce na odpady. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku praktyk zawodowych może być to jedno pomieszczenie.

Nie zapomnij też o miejscu na przechowywanie środków czystości.

Oczywiście musisz też pamiętać, ze wymogi zawsze należy dostosować doi rodzaju i zakresu prowadzonej działalności i mogą się one różnić. Te, które wymieniłem, to absolutne minimum.

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Meble i podłogi w gabinecie

To wydaje się oczywiste, ale pamiętaj, że podłogi w gabinecie muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji (nie dotyczy np. gabinetów psychiatrycznych).

Pewnym bonusem dla gabinetów prowadzonych w mieszkaniach jest natomiast to, że nie musisz zwracać uwagi, aby meble w lokalu nadawały się do mycia i dezynfekcji.

Gabinet w lokalu mieszkalnym – nie dla podmiotów leczniczych

Jeżeli dysponujesz lokalem mieszkalnym, albo masz kłopot ze znalezieniem odpowiedniego lokalu użytkowego, prowadzenie gabinetu w mieszkaniu jest całkiem sensownym pomysłem. Pamiętaj jedynie o spełnieniu podstawowych wymogów przestrzennych i sanitarnych, a żadne kontrola nie będzie Ci straszna ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej jest obowiązkowym aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie Twojego gabinetu. Oczywiście, jeżeli wykonujesz działalność w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Jeśli natomiast działasz jako podmiot leczniczy, odsyłam Cię do tego wpisu.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko podmioty lecznicze muszą posiadać regulamin.  Jeżeli swój gabinet prowadzisz w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej) również musisz ustalić regulamin organizacyjny dla swojego gabinetu.

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny praktyki zawodowej?

Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej (np. lekarskiej, pielęgniarskiej, czy fizjoterapeutycznej), to regulamin organizacyjny Twojego gabinetu powinien zawierać:

 • firmę;
 • cele i zadania;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (o ile pobierasz opłaty za jej udostępnienie);
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

Jeżeli prowadzisz monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych również powinieneś to określić w regulaminie.

Pamiętaj, że regulamin organizacyjny praktyki zawodowej jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Regulamin organizacyjny dla indywidualnej praktyki zawodowej

Regulamin organizacyjny dla Twojej praktyki zawodowej. Wzór z instrukcją.  

Jak formalnie wprowadzić regulamin organizacyjny praktyki zawodowej?

Regulamin organizacyjny jest ustalany przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku zdecydowanej większości gabinetów dla formalnego zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej wystarczy podpis kierownika (właściciela) pod tekstem regulaminu. Dotyczy to działalności prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku, gdy prowadzisz praktykę grupową i działasz w  formie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej) ustalenie regulaminu organizacyjnego wymaga uchwały wspólników. Zajrzyj więc do swojej umowy spółki, żeby ustalić właściwy tryb ustalenia regulaminu organizacyjnego dla Twojego gabinetu.

Gdzie umieścić regulamin organizacyjny?

Nie musisz upubliczniać całego regulaminu. Do wiadomości pacjentów musisz podać jedynie:

 • informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ( o ile je pobierasz),
 • wysokość opłat za świadczenia udzielane odpłatnie.

Wystarczy, jeżeli informacje te wywiesisz w poczekalni lub recepcji. Jeżeli masz swoją stronę internetową – powinieneś te informacje zamieścić również na stronie www.

Kiedy praktyka zawodowa nie musi mieć regulaminu?

Niektóre indywidualne praktyki zwolnione są z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego. Dotyczy to:

 • lekarzy oraz pielęgniarek wykonujących działalność jako praktykę indywidualną wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • fizjoterapeutów wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Co w przypadku przekształcenia praktyki zawodowej w podmiot leczniczy?

Jeżeli zdecydujesz się przekształcić swoją praktykę zawodową w podmiot leczniczy, nie zapomnij dostosować swojego regulaminu do nowej formy prowadzonej działalności. Regulamin podmiotu leczniczego musi bowiem spełnić nieco surowsze wymogi, niż regulamin praktyki zawodowej. Zajrzyj tutaj, po więcej szczegółów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Jaki program do dokumentacji medycznej?

Bartlomiej Achler21 listopada 2020Komentarze (0)

W kwietniu 2020 roku Minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej. Najważniejszą zmianą wynikającą z nowych przepisów jest wprowadzenie zasady, że dokumentacja medyczna może być prowadzona tylko w postaci elektronicznej.

Jak to z zasadami bywa, tak i od tej są wyjątki. Informatyzacja jest jednak nieuchronna.

Do końca 2020 roku możesz prowadzić dokumentację na starych zasadach, jednak już od 1 stycznia 2021 roku powinieneś mieć zapewnioną możliwość prowadzenia jej postaci elektronicznej.

Jaki program do dokumentacji medycznej wybrać dla siebie?

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej

Rynek dostawców oprogramowania dla małych, średnich i tych największych podmiotów leczniczych stale się rozwija. Jeżeli jesteś właścicielem małego gabinetu lub przychodni, masz naprawdę niezły wybór, jeżeli szukasz systemu do zarządzania gabinetem. Oczywiście większość z nich zapewnia również prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

O czym musisz pamiętać wybierając program do prowadzenia dokumentacji medycznej dla Twojego gabinetu?

Obowiązki podmiotu leczniczego

Bezpieczeństwo to priorytet. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej musi być odpowiednio zabezpieczona, a to oznacza, że:

 • może być dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych;
 • zastosujesz odpowiednie (skuteczne) metody i środki jej ochrony.

Mówiąc o metodach i środkach ochrony dokumentacji medycznej, musisz pamiętać, że to Ty jesteś odpowiedzialny za ich wdrożenie i stosowanie. To Ty zatem powinieneś:

 • systematycznie szacować ryzyka zagrożeń,
 • opracować i stosować procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania,
 • stosować adekwatne środki bezpieczeństwa,
 • na bieżąco kontrolować organizacyjne i techniczno-informatyczne sposoby zabezpieczenia, a także okresowego dokonywać oceny ich skuteczności,
 • przygotować i realizować plany przechowywania dokumentacji w długim czasie.

Co powinien zawierać program do prowadzenia dokumentacji medycznej?

Część Twoich zadań związanych z bezpieczeństwem dokumentacji medycznej jest ściśle związana z systemem informatycznym, z którego będziesz korzystać do jej prowadzenia.

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej powinien zapewniać:

 • integralność treści dokumentacji i metadanych;
 • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • wymagalność identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub metadanych;
 • informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany;
 • oznaczenia osób udzielającej świadczeń;
 • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji w dopuszczalnych formatach i standardach ;
 • możliwość wydruku dokumentacji;
 • opcję eksportu całości danych w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.

Gdy dodasz do tego jeszcze konieczność zapewnienia aktualizacji oprogramowania, masz już minimalną listę elementów, które powinien zawierać Twój program do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Upewnij się, że system, który zamierzasz zakupić, zawiera wszystkie te funkcjonalności.

Integracja z P1 i raportowanie zdarzeń medycznych

Nie zapomnij również o konieczności integracji oprogramowania z systemem P1. Jest to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Kojarzysz zapewne takie pojęcia, jak „Internetowe Konto Pacjenta”, e-recepta, czy e-skierowanie? To wszystko jest związane z P1 jako element informatyzacji ochrony zdrowia.

Od 1 lipca 2021 r. dojdzie kolejny obowiązek tj. obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Obejmie on zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe. Nie będzie również miało znaczenia, czy masz kontrakt z NFZ, czy też udzielasz tylko świadczeń komercyjnych.

Zastanawiając się, jaki program do dokumentacji medycznej wybrać, zapytaj o integrację z P1. Powinno być to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

To rzecz  jasna nie wszystko. Z pewnością nie zaszkodzi uważnie przeczytać warunki licencji, zapoznać się z zasadami przechowywania danych i ich bezpieczeństwa. Sprawdź, czy system zapewnia możliwość składania przez pacjenta oświadczeń i podpisów wymaganych przepisami prawa.

O takich oczywistościach jak możliwość prowadzenia  dokumentacji dokładnie w takim zakresie, jaki wymaga od Ciebie prawo, nie muszę chyba nawet wspominać.

Naturalnie, takie elementy, jak przyjazny interfejs, szybkość działania, dodatkowe funkcjonalności, czy cena, są również istotne. Chodzi jednak o to, żeby nie przysłoniły Ci priorytetów, czyli Twojego bezpieczeństwa prawnego.

Jeżeli więc będziesz w najbliższym czasie gorączkowo rozglądać się za programem do prowadzenia dokumentacji medycznej, zapisz sobie ten wpis. Niech stanowi dla Ciebie swoistą checklistę przy analizowaniu kolejnych ofert ?

Photo by Dose Media on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl